Dionela FAS 4

Dostupnost: 10 dní

Cena: 4 900 Kč konečná cena

Výrobce: Global 3000

Produktové číslo: 21118

1. Určení

Filtrační s vložkou FAS 4 odstraňuje z vody arzen a další těžké kovy.

2. Funkce

DIONELA s vložkou FAS 4 odstraňuje všechny škodliviny, které odstraňuje FAM 1:

  • ropné látky, tenzidy (saponáty), stopy chemických látek používaných v zemědělství: herbicidů, insekticidů, fungicidů
  • organické sloučeniny chloru, jako jsou polychlorované bifenyly (PCB), chloroform a ostatní THM, chlorbenzen, chloreten...
  • aromatické uhlovodíky: fenol a jeho deriváty, benzen, benzo(a)pyren, fluoranten, toluen, xylen, kresol...
  • zbytky přírodních organických látek prošlých vodárenskou úpravou
  • železo, hliník, měď, kadmium, berylium, olovo a další těžké kovy
  • radon a řadu dalších škodlivin, s prokázanými nebo předpokládanými toxickými, karcinogenními, mutagenními, teratogenními nebo kombinovanými účinky.

Zároveň s velkou účinností odstraňuje z vody arzen a další těžké kovy. Účinnost roste s klesajícím pH a s klesající koncentrací železa a manganu. Neodstraňuje dusičnany ani přechodnou tvrdost.

3. Kapacita

Kapacita pro arzen: Za předpokladu pH nižším než 8 a koncentrace železa a manganu nepřekračující současný hygienický standard odstraní Dionela FAS 4 minimálně 1 g arzenu. Pro vodu, obsahující množství arzenu do 100 µg/litr (desetkrát překračující „normu“), to znamená 10 000 litrů pitné vody, zbavené arzenu. Funkčnost filtru Dionela FAS 4 je až 2 roky od prvého zavodnění, poté je nutná výměna filtrační vložky za novou.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Co by jste měli vědět :)

Chlorový zápach chlor přidaný v obvyklých dávkách do kvalitní pitné vody nepáchne. Tzv. „chlorový zápach“ nebo pachuť není chlor, ale jeho sloučeniny se zbytky organických látek, prošlý- mi vodárenskou úpravou. Chlor reaguje i s prošlý- mi vodními organismy. Rybí pach vzniká při styku chloru s rozsivkami (Asterionella, Synedra) či zelenými řasami (Eudorina, Desmidium), reakcí s jinými organismy vznikají pachy, označované jako travnaté, zatuchlé nebo odporné. Dnes se však v chlorovaných pitných vodách poměrně běžně prokazují i další organochlorové látky s obdobným vznikem a vlastnostmi: halogenderiváty kyseliny octové, haloacetonitráty, chlorované deriváty etanu, propanu, atd. Zdravotní vlivy závady jsou tím zřetelněj- ší, čím větší je organické znečištění chlorované vody i dávky chloru, a čím delší je doba působení chloru. Proto jsou nej- častější stížnosti na pach pitné vody u spotřebitelů napojených na velké vodovodní systémy. D. Morris prokazuje, že v USA 9 % rakovin močového mě- chýře a 18% kolorektálního karcinomu (rakoviny tlustého střeva a koneční- ku) způsobuje konzumace chlorované vody. V českých vodách nejčastějším z THM je chloroform, prokázaná mutagenní a karcinogenní látka. Standard limituje THM koncentrací 0,15mg/l – NMH, (do r. 2010, pak 0,1 mg). 10 CHLOR A JEHO SLOUČENINY Chlorace není výmyslem pohodlných vodáren. Pitná voda z veřejných vodovodů je chlorována k zajištění bakteriální nezávadnosti ve smyslu standardu, a to – s nečetnými výjimkami – na celém světě. Chlor vydrží ve vodě relativně dlouho. Chrání tak pitnou vodu v průběhu jejího transportu potrubím před druhotnou bakteriální kontaminací nebo rekontaminací. V roce 1974 zjistili američtí odborníci zvýšený obsah chloroformu, bromdichlormetanu, bromoformu a jim podobným sloučenin v pitné vodě. Následným sledováním na vodárnách USA bylo zjištěno, že tyto látky, zvané trihalometany (THM), jsou prakticky všudypřítomným kontaminantem v chlorovaných pitných vodách. Koncentrace THM se pohybovala od tisícin do až 0,40mg/l. Bylo zjištěno, že tyto látky vznikají při chloraci pitné vody z látek huminového typu (běžná součást přírodních povrchových vod), ale i z řas a některých organických sloučenin. Poznámka: Chemie vody nezná žádnou organickou sloučeninu, která by v pitné vodě byla vítána. Vaše sebeobrana: Chlor i organochlorové deriváty (THM) jsou odstraňovány domácími úpravnami vody („vodními filtry“), obsahujícími aktivní uhlí. Zdravotní nebezpečí dusičnanů vyplývá z redukce dusičnanů na dusitany v organismu lidí a teplokrevných zvířat. Tato dusitanová zátěž je zvyšována i dusitany, přítomnými ve vodě a v potravinách – např. v uzeninách. Dusičnanový problém je tedy vlastně problémem prekurzorů dusitanů. Ohrožení - dusitany mohou v žaludku reagovat s nitrosačními sloučeninami, (tj. sekundárními aminy a aminy rovněž z potravy) na N-nitrosoaminy a N-nitrosoamidy, které patří mezi nejsilnější známé karcinogeny. Nitrosaci dusitanů na karcinogenní nitrosaminy omezuje vitamin C. Chemická forma výskytu dusičnanů v pitné vodě jsou ionty, jejich biovyužitelnost je tedy velmi vysoká (udává se kolem 90%), navíc v pitné vodě není obsažen vitamin C. Statisticky byla prokázána závislost vyšších koncentrací dusičnanů v pitné vodě na výskytu rakoviny jater, žaludku, močového měchýře a (opět) tlustého střeva a konečníku. Česká republika je od r. 1989 držitelem neblahého světového prvenství ve výskytu tohoto onemocnění: 76 onemocnění a více než 53 úmrtí na 100 tisíc obyvatel ročně (Mudr. M. Zavoral, ÚVN Střešovice, r. 2002). To je 7.600 nemocných a více než 5 300 mrtvých v ČR každý rok ! Vaše sebeobrana je proto v požívání pitné vody bez dusičnanů, dusitanů a THM. Tak významně snížíte jejich celkový denní příjem. 11 Vlajkovou lodí Klubu GLOBAL 3000 je domácí úpravna Dionela FDN2. Odstraňuje na nejvyšší technologické úrovni dusičnany a dusitany. Zároveň však i organochlorové deriváty a THM, u kterých je prokázaný vliv na rakovinu tlustého střeva a konečníku. Poznámka: V posledních letech byly vyvinuty i vlákninové potravní doplňky odstraňující zbytky potravy, které setrvávají ve střevech týdny až měsíce. Narušují tím funkci střevní sliznice a jsou tak příčinou vstřebávání toxických a karcinogenních látek. Přestože nelze popřít ani genetické a další vlivy na vznik onemocnění, jsme si jisti tímto tvrzením: „Dionela FDN2 a vláknina s komplexní funkcí (Vitavláknina) jsou pomocnou rukou, nabízenou české i slovenské populaci jako účinný prostředek snížení počtu onemocnění rakovinou tlustého střeva a konečníku.“

Diskuse

Produkt zatím nikdo neokomentoval. Buďte první!

* *
Antispam: šest+tři = (napište správný výsledek)

Podobné k Dionela FAS 4